Finanční odbor | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Finanční odbor

Adresa:
Městský úřad Moravský Krumlov,
Klášterní nám. 125,
672 11 Moravský Krumlov

pokladna, I. patro dveře č. 213 - 214,
ostatní II. patro dveře č. 303, 304, 309
přízemí, dveře č. 106
bližší informace na
telefon: 515 300 760

Vedoucí :
ing. Jana Florianová
II. patro dveře č. 303
Telefon: 515 300 760
Mobil: 724 294 516
e-mail: florianovaj@mkrumlov.cz


Marie Vašulínová
II. patro dveře č. 304
Telefon: 515 300 755
e-mail: vasulinovam@mkrumlov.cz

Ludmila Matulajová
II. patro dveře č. 304
Telefon: 515 300 762
e-mail: matulajoval@mkrumlov.cz

Eva Cahová
II. patro dveře č. 309
Telefon: 515 300 764
e-mail: cahovae@mkrumlov.cz

výkon samostatné působnosti (samospráva) :
komplexní zabezpečení účetnictví města včetně jeho organizačních složek dle Systému vedení účetnictví,
zpracování návrhu rozpočtu města včetně jeho organizačních složek na rozpočtový rok a rozpočtového výhledu města, a to podle metodiky pro sestavení rozpočtu na základě podkladů od všech odborů, společně s finančním výborem a z podkladů dalších orgánů a organizací města,
zpracování žádosti o dotace a úvěry, finanční analýzy, finanční plány,
evidence prodeje bytů a pohledávek z nich, evidence hospodaření s investicemi, kontrola evidence majetku města,
evidence pohledávek a závazků dle Systému vedení účetnictví,
hospodaření s peněžními fondy města v rámci stanovených pravidel, správa Fondu rozvoje bydlení města,
zabezpečení veškeré statistiky, vyplývající z účetnictví a majetku města a zpracování daňového přiznání za město,
zpracování nových a aktualizace již schválených vyhlášek města souvisejících s financováním, zpracování a aktualizace směrnic o účetnictví, evidenci a inventarizaci majetku města, hospodaření města,
zajištění správy místního poplatku ze psů,
zpracování podkladů v rozsahu působnosti finančního odboru pro poskytování informací občanům v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
odborná metodická pomoc obcím na úseku rozpočtu, účetnictví a výkaznictví obcí.

výkon přenesené působnosti (státní správa):
Eva Cahová
II. patro dveře č. 309
Telefon: 515 300 764
e-mail:cahovae@mkrumlov.cz

Bronislava Bílková
Přízemí, dveře č. 106
Telefon: 515 300 732
e-mail: bilkovab@mkrumlov.cz

Zabezpečení správy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
agenda evidence pohledávek a vymáhání pohledávek vyplývajících z přenesené působnosti města dle daňového řádu, správa poplatků dle daňového řádu (vyměřování, vybírání, vymáhání...),
výkon odborného dozoru nad provozováním loterií a jiných podobných her (výherních hracích přístrojů) v součinnosti s obecními úřady,

Městský úřad finanční odbor pokladna:

Blanka Knotková
I. patro dveře č. 214
Telefon: 515 300 763
e-mail: knotkovab@mkrumlov.cz

Přihlašování a odhlašování psů, výdej známek pro psy, vedení pokladny,
evidence, objednávky, vydávání, vyúčtování a skartace cenin ( pokutových bloků, stravenek, kolkových známek),
prodej kolkových známek pro městský úřad,
zajištění evidence vyplacených cestovních příkazů.


web & design www.bravissimo.cz