Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) - střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Strategické dokumenty > Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) - střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) - střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb

(01. 01. 2009)
Zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Moravský Krumlov bylo schváleno usnesením z mimořádné schůze Rady města Moravský Krumlov ze dne 25.4.2005.

Co to je komunitní plánování sociálních služeb?
- jedná se o metodu, kterou lze na úrovni obcí (měst) plánovat sociální služby s ohledem na místní specifické podmínky a potřeby jednotlivých občanů
- je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb
- plánování je založeno na dialogu o podobě sociálních služeb
- důraz je kladen na zapojování všech, kterých se sociální služby týkají
- zásadní význam má dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků

Jaký je přínos komunitního plánování sociálních služeb ?
- zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku
- zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám
- zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb
- zvyšuje podíl občanů na rozhodovacím procesu a míru jejich zapojení do dění v obci
- zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože jsou tyto vynakládány jen na takové služby, které jsou potřebné

Co se rozumí komunitou v procesu plánování sociálních služeb ?
- celé plánování probíhá za účasti komunity, tj. uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti.
Uživatelé (klienti) sociálních služeb – jsou osoby v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, které služby využívají.
Poskytovatelé sociálních služeb – jsou subjekty, které služby poskytují a nabízí, bez ohledu na to, zda se jedná o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, příp. státem.
Zadavatelé – jsou zejména obce (města) a kraje. Jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území a jsou garanty realizace výstupů komunitního plánování.
Veřejnost - jsou všichni ostatní zájemci, kteří jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci.
Zástupci uvedených skupin v rámci společné práce navrhují podobu sociálních služeb (komunitní plán) a podílejí na naplňování konkrétních opatření v něm stanovených.

Kde můžete získat další informace a jak se do procesu KPSS zapojit ?
- způsob zapojení veřejnosti je podstatou projektu, proto se na Vás, občany města, budeme pravidelně obracet
- Vaše názory na sociální služby, Vaše potřeby i přání budou využity při plánování sociálních služeb v našem městě
- za Vaše podněty, připomínky a návrhy Vám předem děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi

Představujeme členy rozšířené pracovní skupiny (triády):

Homolková Edeltraut (obyvatelka DPS)
Milošová Františka (obyvatelka DPS)
Vránková Magdalena (za zdravotně postižené občany)
- za uživatele sociálních služeb

Kohoutková Marie (zaměstnankyně CSS Znojmo)
Šustrová Eva (zaměstnankyně CSS Znojmo)
Indrová Eva (TyfloCentrum Brno, detašované pracoviště Mor. Krumlov)
- za poskytovatele sociálních služeb

Bártová Věra (zaměstnankyně města – MěÚ, OSV)
Borešová Jaromíra (zaměstnankyně města – MěÚ, OSV)
Bc. Illková Ida (zaměstnankyně města – MěÚ, OSV)
- za zadavatele sociálních služeb

PharmDr. Strieglerová Marie – ZM Moravský Krumlov
Kočí Irena - vedoucí DPS, členka RM a ZM Moravský Krumlov
- za politickou reprezentaci Města

Kontakty: Bártová Věra, Borešová Jaromíra, MěÚ Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125,
dveře č. 102 - přízemí budovy, tel. 515300715, 515300756
e-mail: bartovav@mkrumlov.cz, boresovaj@mkrumlov.cz

Illková Ida, MěÚ, dveře č. 312, tel. 515300743, e-mail: illkovai@mkrumlov.cz
Kohoutková Marie, Šustrová Eva, kancelář v DPS Moravský Krumlov, Jiráskova 634, tel. 515322787
Halačková Petra prostřednictvím tel. 515322787
Homolková Edeltraut, Milošová Františka, DPS Moravský Krumlov, Jiráskova
634, prostřednictvím tel. 515322329, e-mail: kocii@tiscali.cz


web & design www.bravissimo.cz