Nařízení č. 1/2004 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Právní předpisy > Nařízení č. 1/2004

Nařízení č. 1/2004

(19. 01. 2004)
ze dne 19.1.2004, kterým se vydává tržní řád
Rada města Moravský Krumlov vydává dne 19. ledna 2004 na základě ust. § 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Oddíl I.
Základní ustanovení
Čl. 1

1) Toto nařízení upravuje podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb fyzickými a právnickými osobami na území města Moravský Krumlov mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona.1)

2) Podmínky stanovené tímto tržním řádem nenahrazují povolení vydávaná příslušnými orgány a jiné podmínky podle zvláštních předpisů.2)

-------------------------------------
1) zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
2) např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška Města Moravský Krumlov č. 2/2003 o místních poplatcích

Čl. 2
Vymezení základních pojmů

a) tržnice - objekt mající charakter stavby podle stavebního zákona, určený nebo zkolaudovaný pro účely prodeje zboží nebo poskytování služeb více podnikatelskými subjekty nebo fyzickými osobami na vymezených prodejních místech;
b) tržiště - pozemek nebo průjezd domu vlastníkem dočasně nebo trvale určený k prodeji zboží nebo poskytování služeb více podnikatelskými subjekty nebo fyzickými osobami na vymezených prodejních místech;
c) prodejní místo - prostor na tržnici nebo tržišti o rozměrech stanovených provozovatelem a jím vymezený pro jednotlivou osobu k provozování prodeje zboží a poskytování služeb.


Čl. 3
Oprávnění k prodeji

1) Na trhu mohou prodávat:
a) fyzické a právnické osoby, které vlastní živnostenské oprávnění k provozováníobchodní činnosti
b) občané starší 18-ti let bez oprávnění provozování obchodní činnosti, pokud prodávají:
- rostlinné výrobky z vlastní zemědělské prvovýroby
- z živočišných výrobků pouze drůbež, drobné hospodářské zvířectvo, slepičí vejce, včelí med
- lesní plody
- vlastní doma vyráběné nebo zpracované drobné výrobky.

2) Při prodeji poživatin vyrobených ze surovin rostlinného nebo živočišného původu musí mít prodávající
a) zdravotní průkaz
b) povolení k prodeji, vydané příslušným orgánem hygieny nebo veterinární správou.

Omezení:
3) Na základě rozhodnutí příslušného veterinárního orgánu nebo hygieny může být omezen nebo zakázán prodej některých zemědělských výrobků s ohledem na podmínky prodeje, jakost zboží a nákazovou situaci.

4) Živočišné produkty musí odpovídat požadavkům stanoveným zákonem o veterinární péči a zvláštními právními předpisy3) na jejich zdravotní nezávadnost, musí být stanoveným způsobem označeny a nesmí být zdrojem šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.

V případě prodeje balených potravin (máslo, sýry apod.) musí být výrobky kvaltině zabaleny, v neporušeném obalu a prodávající musí dodržovat záruční lhůty.

----------------------------------
3) např. zák.č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj. předp. Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí někt. ustan. zák.č. 166/1999 Sb. a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

5) Výrobky rostlinného původu musí být čistě umyté, nepoškozené a uložené ve zdravotně nezávadných obalech. Výrobky rychle podléhající zkáze, zvlášť v letním období, musí být skladovány v chladírenských vozech.

6) Mleté a drcené koření je možno prodávat pouze na základě zvláštního oprávnění.

7) Houby lze prodávat jen na základě „osvědčení o znalosti hub“, vydaného příslušnou zkušební komisí. Osvědčení platí jen pro ty druhy hub, které jsou v osvědčení uvedeny. Houby musí být rozkrojeny jedním podélným řezem. Prodávat sušené houby je zakázano.

8) Chvojí, šišky a jmelí může prodávající prodávat pouze na základě potvrzení o jejich původu.

9) U výrobků živočišného původu je zakázano na trhu prodávat jatečný skot, jatečná selata, jatečná prasata, jatečné ovce, zvěřinu, mléko a smetanu, syrové maso a vnitřnosti z domácích zvířat, kachní a husí vejce.

10) K prodeji živých ryb stačí doklad o tom, kde byly posledně chovány (sádkovány).
Je-li součástí prodeje živých ryb rovněž zabíjení, kuchání nebo jiná úprava těchto ryb, je prodávající povinen požádat krajskou veterinární správu o stanovení podrobných veterinárních podmínek pro výkon těchto činností.

Čl. 4
Ceny zboží a služeb

1. Ceny zboží se sjednávají dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
2. Prodávající je povinen dodržovat cenovou regulaci některých druhů výrobků podle platných právních předpisů.4)

--------------------------------------
4) zák.č 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů


Čl. 5
Vymezení míst pro prodej a poskytování služeb


1) Prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu na území města mohou provozovat právnické a fyzické osoby na místech vymezených tímto tržním řádem.
2) Město vymezuje toto stálé místo pro prodej zboží a poskytování služeb:
a) tržiště - vymezená část náměstí T.G.Masaryka
b) v době konání jednorázových kulturních a společenských akcí se může provozovat prodej zboží a poskytování služeb i na následujících místech:
- Křepelčí vrch

3) Prodej pomocí automatů, v pojízdných prodejnách a z ložných ploch vozidel na tržišti nebo na jiném území města je možný na veřejném prostranství po předchozím souhlasu příslušného odboru městského úřadu za podmínek dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 o místních poplatcích.
Pojízdné provozovny musí odpovídat technických a hygienických předpisům.


Čl. 6
Kapacita a přiměřená vybavenost tržišť

Kapacita tržišť se tímto nařízením nestanoví.


Čl. 7
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržištích

1) Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržištích je stanovena:
a) v letním období od 1.4. do 30.9. - od 5.00 hodin do 18.00 hodin.
b) v zimním období od 1.10. do 31.3. - od 7.00 hodin do 16.00 hodin.


Čl. 8
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti

1) Provozovatel místa pro prodej zboží a poskytování služeb odpovídá za čistotu a bezpečnost místa, jehož je provozovatelem.
2) Při prodeji a poskytování služeb musí být dodržovány obecně závazné předpisy na na úseku požární ochrany, bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí.3)5)
3) Prodejní zařízení musí být umístěna a postavena tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví osob, které se v prostoru pohybují.
4) Prodejní zařízení určené pro tržní prodej poživatin musí chránit zboží a prodavače před vnějšími nepříznivými vlivy.
5) Provozovatel je povinen zajistit potřebný počet sběrných nádob na odpadky, jejich řádného vyprazdňování osobou oprávněnou k nakládání s odpady.

--------------------------------------
5) např. zák.č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče ČR, ve znění pozdějších předpisů
zák.č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabák. výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejíc. zákonů
zák.č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin


Čl. 9
Pravidla k zajištění řádného provozu pro prodej a poskytování služeb na tržištích


1) Prodávající jsou povinni zaplatit místní poplatek za užívání veřejného prostranství6) a za zapůjčení prodejního stánku nebo stolu pracovníkovi pověřenému Městským úřadem.
2) Prodejní místo musí být zřetelně označeno obchodním jménem, identifikačním číslem, jménem osoby odpovědné za prodej, místem trvalého bydliště nebo sídlem firmy.
3) Na trhu není dovoleno prodávat zboží rozložené na zemi nebo zboží nabízet mimo přidělené místo pověřeným pracovníkem městského úřadu. Zákaz poškozování zeleně a okrasných dřevin.
4) Prodávané zboží musí být viditelně a zřetelně označeno cenami za měrnou jednotku(kus, svazek, kilogram apod.)
5) Prodávající nesmí podávat o prodávaném zboží zkreslené nebo nepravdivé informace.

---------------------------
6) viz. Obecně závazná vyhláška města Moravský Krumlov č. 2/2003 ze dne 15.12.2003 o místních poplatcích.


Oddíl II.
Kontrola a sankční ustanovení
Čl. 10

1) Kontrolu na tržišti provádějí:
- pověření pracovníci Městského úřadu Moravský Krumlov
- pověření pracovníci Živnostenského úřadu
- pověření pracovníci Finančního úřadu
- pracovníci České obchodní inspekce a České zemědělské a potravinářské inspekce
- pracovníci hygienické a veterinární správy
- jiné oprávněné osoby (městská policie, hasiči).
Při kontrole je prodávající povinen se prokázat:
a) občanským průkazem
b) potvrzením o zaplacení příslušných poplatků
c) rozhodnutím o registraci a dalšími osvědčeními, pokud je Tržní řád vyžaduje.

2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.7)

-----------------------------------
7) zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
§ 58 odst. 4 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 24 a 46 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů


Oddíl III.
Účinnost
Čl. 11

Toto nařízení města nabývá účinnosti dne 4.2.2004.Marie Valachová
místostarostka

Bartoloměj Pitlach
starosta

web & design www.bravissimo.cz