Obecně závazná vyhláška č.1/2001 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Právní předpisy > Obecně závazná vyhláška č.1/2001

Obecně závazná vyhláška č.1/2001

(08. 10. 2001)
kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/1992 o zřízení Městské policie v Moravském Krumlově
Zastupitelstvo města moravský Krumlov se na svém 23. zasedání dne 8. 10. 2001 usneslo vydat na základě § 1 odst, 1 a § 27 odst. 2 zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii a v souladu s § 10 písm. a, § 84 odst. 2, písm. i,o zákona č.128/2000 Sb. o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č.1/1992 o zřízení městské policie v Mor. Krumlově, se mění a doplňuje takto:

1. Znění článku 1 se nahrazuje tímto textem: Městské zastupitelstvo zřizuje Městskou policii v Moravském Krumlově. Bude zařazena jako samostatný úsek Městského úřadu Moravský Krumlov přímo řízený místostarostou města.

2. Znění článku 2 se nahrazuje tímto textem:
Strážníci městské policie Moravský Krumlov používají stejnokroj v souladu s vyhláškou MV č.88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii a upravuje základní prvky stejnokroje strážníků obecní a městské policie. Používání oděvních součástek řeší výstrojní směrnice.

3. Znění článku 3 se nahrazuje tímto textem:
1. Městskou policii Moravský Krumlov řídí místostarosta města a používá funkční označení „vrchní velitel“.
2. Rada města může pověřit plněním některých úkolů při řízení městské policie strážníka, který používá funkční označení „velitel“.
3. Kontrolní činnosti se za přítomnosti velitele nebo vrchního velitele mohou účastnit zastupitelé města.
4. Znění článku 4 se nahrazuje tímto textem:

Činnost Městské policie Moravský Krumlov se řídí zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

5. Článek 5 se nemění.

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

V Moravském Krumlově dne 8. 10. 2001Bartoloměj Pitlach
starosta

Ladislav Štulík
zástupce starosty

Záznam o vyvěšení na úřední desce:
Vyvěšeno: 12. 10.2001 Sňato: 5. 12.2001


web & design www.bravissimo.cz