Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Právní předpisy > Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

(05. 04. 2004)
O závazných částech Změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov
Zastupitelstvo města Moravský Krumlov na svém zasedání dne 5.4 a14.4.2004 vydává na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen zákon o obcích) a v souladu s § 12 a § 35 odst. 3, písm. a) zákona o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004 o závazných částech Změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov.

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Účel vyhlášky


Vyhláška vymezuje závazné části Změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov (dále jen „změna č. 1“), kterými jsou: nové funkční využití ploch, kterých se změna týká a podmínky jejich zastavitelnosti a stanovení veřejně prospěšných staveb. Vyhláška stanovuje podmínky pro územní plánování a správní rozhodování podle obecně závazných právních předpisů.

Článek 2
Rozsah platnosti

(1) Vyhláška platí pro území města Moravský Krumlov a zahrnuje katastrální území Moravský Krumlov. Vyhláška se vydává na dobu platnosti do 31.12. 2010.
(2) Nedílnou součástí vyhlášky je příloha: Regulativy funkčního a prostorového uspořádání s vymezením veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit.

Článek 3
Závaznost vyhlášky

Podle vyhlášky postupují subjekty působící v územním plánování, ve správních řízeních vedených podle stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ
ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 1

Článek 4
Vymezení pojmů

(1) Změna č. 1 obsahuje část závaznou a směrnou. Závazná část je vymezena v příloze: Regulativy funkčního a prostorového uspořádání s vymezením veřejně prospešných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit (dále jen REGULATIVY).
(2) Závazná část se skládá z:
- vymezení změn hranice zastavitelného území obce
- funkčního využití ploch
- zásad uspořádání dopravy a technické infrastruktury
- limitů využití území
- vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim yvlastnit nebo omezit
- vymezení územního systému ekologické stability

(3) Ostatní části zapracované do změny č. 1 a neuvedené v této vyhlášce jsou směrné.
(4) Pojmy užité v této vyhlášce a v dokumentaci změny č. 1 se vykládají ve smyslu obvyklém v praxi územního plánování. V případě pochybnosti rozhodne nadřízený orgán územního plánování.

Článek 5
Změna funkčního využití ploch

Funkční plocha je území, pro které je v REGULATIVECH závazně stanovena charakteristika, přípustné funkční, prostorové a stavební využití (účel využití). Nové využití ploch je vymezeno na hlavních výkresech č.1 – Urbanistické řešení, které jsou vypracované pro jednotlivé plochy s označením č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04 a v kapitole č.1 REGULATIVŮ, rovněž zpracovaných pro každou plochu samostatně.

Z hlediska funkčního využití se změna týká těchto ploch:
1.01 – plocha pro výrobní aktivity Vp (na Lerchu); původně neurbanizované území
1.02 – plocha pro výrobní aktivity Vp (na Lerchu); původně neurbanizované území
1.03 – plocha pro občanské vybavení a sport Os (u hřiště ZŠ Ivančická); původně plocha pro bydlení
1.04 - plocha pro občanské vybavení a sport – komerční aktivity Ok ( ul. Okružní za silnicí směrem k řece); původně plocha pro výrobní aktivity

Hranice funkčních ploch je možno upravovat na základě regulačního plánu (při zachování druhové skladby funkcí), nebo přiměřeně zpřesňovat v územním řízení. Za přiměřené zpřesnění hranice funkční plochy se považuje úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností, vedení inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch. Přiměřenost vždy posoudí pořizovatel.

V grafické části dokumentace je základní funkční využití plochy vyjádřeno barvou a kódem. Barva a první, případně druhé a další velké písmeno kódu určuje závaznou funkci.

Funkčnímu využití ploch vymezenému v REGULATIVECH musí odpovídat způsob jejich využívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich využívání. Stavby a jiná opatření, která tomuto funkčnímu vymezení neodpovídají nesmějí být v území povoleny.

Článek 6
Zásady uspořádání dopravy a technické infrastruktury

Zásady uspořádání dopravy a technické infrastruktury jsou stanoveny pro jednotlivé plochy ve výkresech č. 1 – Urbanistické řešení, č. 3 – Zásobování vodou, č. 4 – Odkanalizování, č. 5 – Zásobování plynem, č. 6 – Zásobování el. energií, spoje, a v kapitole 2 REGULATIVŮ pro jednotlivé plochy.

Článek 7
Limity využití území

Limitem využití území se rozumí zákonem nebo jiným obecně platným právním předpise daná relativně nepřekročitelná (mezní) hodnota pro využití území. Limity jsou vymezeny ve výkresech změny č. 1 a v kapitole 3 REGULATIVŮ pro jednotlivé plochy.

ČÁST TŘETÍ
VYMEZENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ

Článek 8
Veřejně prospěšné stavby, plochy veřejně prospěšných staveb

Plocha označená č. 1.03 je vymezena pro veřejně prospěšnou stavbu ve výkrese č. 8 – Veřejně prospěšné stavby a kapitole 4 REGULATIVŮ pro tuto plochu. Toto vymezení slouží jako podklad pro omezení vlastnických práv k pozemkům, případně vyvlastnění pozemků nebo staveb, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Seznam veřejně prospěšných staveb ve schváleném územním plánu se doplňuje takto:
05 plocha pro sportoviště u ZŠ Ivančická


Článek 9
Územní systém ekologické stability

Plochy ÚSES jsou nezastavitelné s výjimkou křížení s liniovými stavbami. ÚSES je vymezen v hlavním výkrese č. 1 – Urbanistické řešení, dle schváleného ÚSES stávajícího územního plánu sídelního útvaru města Moravský Krumlov a v kapitole 4 REGULATIVŮ pro jednotlivé plochy.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 10
Uložení dokumentace

Schválená dokumentace změny č. 1 je uložena na Městském úřadě v Moravském Krumlově, na odboru výstavby a územního plánování v Moravském Krumlově a na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.

Článek 11
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 30.4. 2004

Vyvěšeno dne: 15. 4 2004
Sňato dne: 3. 5 2004Marie Valachová
místostarostka

Bartoloměj Pitlach
starosta


PŘÍLOHA
K obecně závazné vyhlášce č.2/2004
O závazných částech Změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru města Moravský Krumlov
Regulativy funkčního a prostorového uspořádání s vymezením veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit

Regulativy změny i.č.1.01.
Regulativy obsahují závazná pravidla, která omezují, vylučují, případně podmiňují umisťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.

1. Funkční využití změny č. 1.01.:
· plochy pro výrobní aktivity v rozsahu dle grafické části změny č. 1.01

Plochy výrobních aktivit :
Plochy výrobních aktivit slouží pro umístění výrobních provozoven, skladových areálů a služeb, výrobních podniků, zařízení pro těžbu nerostných surovin, areálů zemědělské výroby, zařízení dopravních služeb.
Podmínečně přípustné jsou pohotovostní byty a vybavenost.
Nepřípustné jsou větší kapacity bydlení a nadmístní občanské vybavenosti.

2. Zásady uspořádání dopravního, občanského a technického vybavení, nakládání s odpady:
Občanské vybavení :
V rámci změny i.č.1.01 nejsou navrženy nové plochy pro občanskou vybavenost.
Doprava :
· dopravní obsluha je navržena ze stávající silnice III.třídy, je třeba respektovat v územním plánu schválenou trasu navržené přeložky silnice II/413
· odstavná stání pro motorová vozidla budou řešena na pozemku investora
· v lokalitě je zastávka autobusové dopravy
Technické vybavení :
· zásobování vodou – vzhledem k nižší poloze vodojemu „Na Lerchu“, na který je navržen rozvod vody, je nutno pro území zajistit dostatečný tlak pomocí AT stanice,
· odkanalizování – bude navrženo dohromady s lokalitou i.č.1.02 oddílným systémem; splaškové vody je nutno přečerpávat, dále budou gravitačně svedeny na stávající řad v prostoru ZŠ Ivančická; dešťové vody do místní svodnice
· zásobování plynem – je navrženo napojením spolu s rozvojovou plochou i.č1.02 na stávající STL plynovod v prostoru ZŠ Ivančická
· zásobování elektrickou energií – napojení spolu s rozvojovou plochou i.č.1.02 na stávající síť; pro obě lokality je navržena zděná trafostanice, která bude napojena podzemním kabelovým vedením VN na stávající nadzemní vedení
· telekomunikace – napojení na stávající síť
Nakládání s odpady :
· územní plán zůstává beze změny

3. Limity využití území:
· celé území je možno klasifikovat jako území archeologického zájmu, resp. území s archeologickými nálezy; při zásazích do terénu (včetně inženýrských sítí a prací uvnitř i vně staveb) má stavebník vždy povinnost oznámit svůj stavební záměr v dostatečném předstihu Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a dále umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu
· dodržet podmínky ochranného pásma kolem navrženého přenosového zařízení mobilního operátora Oskar, které zasahuje do severní části navržené plochy
· dodržet podmínky ochranného pásma kolem přenosového zařízení mobilního operátora Eurotel, které zasahuje do jižní části navržené plochy :
· nesmí zde být instalovány přístroje a zařízení, především silné generátory s výkonem nad 1 MW, průmyslové rentgeny, průmyslové vf svářečky a vf pece, vzdušné vedení VVN 110 kV a více, trafostanice a rozvodny VVN, která mohou být zdrojem elmag.záření
· výstavba vysílačů a radarů
· výstavba staveb nad 15 m
· dodržet podmínky ochranného pásma dálkového kabelu
· navržená lokalita je pohledově exponovaná, zasahuje do pohledového horizontu, z tohoto důvodu je nutno dodržet tyto regulativy – území bude využíváno pro výrobu nevyžadující velké výrobní haly, maximální výška zástavby 4 m po římsu od terénu, areál bude maximálně ozeleněn, zeleň soustředit na pohledově exponovaná místa a po obou stranách silnice III/15250
· při podrobnějším řešení je nutno respektovat ochranné pásmo lesa – 50 m, které zasahuje do západní části lokality, popřípadě dohodnout využívání ploch do vzdálenosti 50 m od okraje lesa s orgánem správy lesů dle zákona č.289/95 Sb.

4. Územní systém ekologické stability :
Respektovat územní rozsah navrženého územního systému ekologické stability.

Regulativy změny i.č.1.02 .
Regulativy obsahují závazná pravidla, která omezují, vylučují, případně podmiňují umisťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.

1. Funkční využití změny č. 1.02.:
· plochy výrobních aktivit v rozsahu dle grafické části změny č. 1.02
Plochy výrobních aktivit :
Plochy výrobních aktivit slouží pro umístění výrobních provozoven, skladových areálů a služeb, výrobních podniků, zařízení pro těžbu nerostných surovin, areálů zemědělské výroby, zařízení dopravních služeb.
Podmínečně přípustné jsou pohotovostní byty a vybavenost.
Nepřípustné jsou větší kapacity bydlení a nadmístní občanské vybavenosti.

2. Zásady uspořádání dopravního, občanského a technického vybavení, nakládání s odpady:
Občanské vybavení :
V rámci změny i.č.1.02 není navrženo zařízení občanské vybavenosti.
Doprava :
· je třeba respektovat v územním plánu schválenou trasu navržené přeložky silnice II/413
· je navržena úprava křižovatky navržené přeložky silnice II/413 a III/15250 (není respektována úprava křižovatky dle urbanistické studie, která nebere v úvahu budoucí trasu silnice II/413)
· dopravní obsluha bude navržena ze stávající silnice III.třídy křižovatkou pod vodojemem, což bude vyhovující i po přeložení trasy silnice II/413
· odstavná stání pro motorová vozidla budou řešena na pozemku investora
· v lokalitě je zastávka autobusové dopravy
Technické vybavení:
· zásobování vodou – navrženou plochou prochází dva vodovodní řady, které je nutno přeložit, pro území je nutno zajistit dostatečný tlak (pomocí AT stanic)

· odkanalizování – bude navrženo dohromady s lokalitou i.č.1.02 oddílným systémem; splaškové vody budou gravitačně svedeny na stávající řad v prostoru ZŠ Ivančická; dešťové vody do místní svodnice
· zásobování plynem – bude navrženo napojením na stávající STL plynovod v prostoru ZŠ Ivančická
· zásobování elektrickou energií – řešeným územím prochází kabelové vedení nn, které je nutno přeložit, napojení bude realizováno spolu s rozvojovou plochou i.č.1.01 na stávající síť; pro obě lokality je navržena zděná trafostanice, která bude napojena podzemním kabelovým vedením VN na stávající nadzemní vedení
· telekomunikace – okrajem lokality podél silnice II/413 prochází dálkový optický kabel, napojení na stávající rozvod
Nakládání s odpady :
· územní plán zůstává beze změny

3. Limity využití území:
· celé území je možno klasifikovat jako území archeologického zájmu, resp. území s archeologickými nálezy; při zásazích do terénu (včetně inženýrských sítí a prací uvnitř i vně staveb) má stavebník vždy povinnost oznámit svůj stavební záměr v dostatečném předstihu Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a dále umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu
· při podrobnějším řešení je nutno respektovat ochranné pásmo lesa – 50 m, které zasahuje do západní části lokality, popřípadě dohodnout využívání ploch do vzdálenosti 50 m od okraje lesa s orgánem správy lesů dle zákona č.289/95 Sb.
· dodržet podmínky ochranného pásma kolem přenosového zařízení mobilního operátora Eurotel, které zasahuje do severní části navržené plochy :
· nesmí zde být instalovány přístroje a zařízení, především silné generátory s výkonem nad 1 MW, průmyslové rentgeny, průmyslové vf svářečky a vf pece, vzdušné vedení VVN 110 kV a více, trafostanice a rozvodny VVN, která mohou být zdrojem elmag.záření
· výstavba vysílačů a radarů
· výstavba staveb nad 15 m
· dodržet podmínky ochranného pásma dálkového kabelu, který prochází východním okrajem lokality
· respektovat podmínky využití bývalé skládky dané geologickým posouzením – zóna B je vhodná pro lehké stavby, zónu C je možno využít pouze pro zeleň a parkování

4. Územní systém ekologické stability :
Na západním okraji lokality je navržen územní systém ekologické stability, jehož rozsah je nutno respektovat a který je identifikován jako – biocentrum C 28 a biokoridor K 129.


Regulativy změny i.č.1.03.
Regulativy obsahují závazná pravidla, která omezují, vylučují, případně podmiňují umisťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.

1. Funkční využití změny č. 1.03:
· plochy pro občanské vybavení a sport v rozsahu dle grafické části změny č. 1.03
Plochy občanského vybavení a sportu:
Plochy občanského vybavení slouží k umístění občanské vybavenosti místního a nadmístního významu.
Nepřípustné jsou objekty závadné výroby a větší kapacity bydlení.

2. Zásady uspořádání dopravního, občanského a technického vybavení, nakládání s odpady :
Občanská vybavení :
Navržená změna vhodně doplňuje nabídku na sportovní zařízení v této části města, spolu s hřištěm ZŠ Ivančická vytvoří sportovní areál.
Doprava :
· dopravní napojení je navrženo na stávající komunikaci a v budoucnosti z navržených a v územním plánu schválených obslužných komunikací
Inženýrské sítě :
· zásobování vodou – na stávající veřejný vodovod; je nutno přeložit stávající vodovodní řad
· odkanalizování – na stávající kanalizaci, je navržený oddílný systém
· zásobování plynem – navrženým STL plynovodem napojeným na stávající STL plynovod
· zásobování el.energií – rozšířením stávající sítě, je nutno nadzemní vedení el.energie 22 kV dát do kabelu (dle schváleného územního plánu)
· telekomunikace – řešeným územím prochází televizní kabelový rozvod
Nakládání s odpady :
územní plán zůstává beze změny

3. Limity využití území:
· celé území je možno klasifikovat jako území archeologického zájmu, resp. území s archeologickými nálezy; při zásazích do terénu (včetně inženýrských sítí a prací uvnitř i vně staveb) má stavebník vždy povinnost oznámit svůj stavební záměr v dostatečném předstihu Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a dále umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu
· dodržet podmínky ochranného pásma dálkového kabelu, který prochází severním okrajem lokality
· dodržet podmínky ochranného pásma televizního kabelového rozvodu

4. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy :
Navržená změna funkčního využití území je považována za veřejně prospěšnou stavbu, seznam veřejně prospěšných staveb ve schváleném územním plánu se upravuje takto :
O 5 plocha pro sportoviště u ZŠ Ivančická


Regulativy změny i.č.1.04.
Regulativy obsahují závazná pravidla, která omezují, vylučují, případně podmiňují umisťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.

1. Funkční využití změny č. 1.04:
· plochy pro občanskou vybavenost, sport v rozsahu dle grafické části změny č. 1.04
Plochy občanského vybavení a sportu:
Plochy občanského vybavení slouží k umístění občanské vybavenosti místního a nadmístního významu.
Nepřípustné jsou objekty závadné výroby a větší kapacity bydlení.

2. Zásady uspořádání dopravního, občanského a technického vybavení, nakládání s odpady:
Občanské vybavení :
Navržená změna funkčního využití v územním plánu schválené lokality je navržena pro občanskou vybavenost – komerční aktivity.
Doprava :
· dopravní napojení ze stávající komunikace
Technické vybavení :
· zásobování vodou – ze stávajících řadů
· odkanalizování – v návaznosti na stávající síť, je navrženo zrušení dešťového kanalizačního sběrače, dešťové vody budou převedeny do navrženého systému oddílné kanalizace
· zásobování plynem – v návaznosti na stávající síť
· zásobování elektrickou energií – nutno přeložit stávající nadzemní vedení el.energie dle schváleného územního plánu
· telekomunikace – řešeným územím prochází televizní kabelový rozvod
Nakládání s odpady :
· územní plán zůstává beze změny

3. Limity využití území:
· celé území je možno klasifikovat jako území archeologického zájmu, resp. území s archeologickými nálezy; při zásazích do terénu (včetně inženýrských sítí a prací uvnitř i vně staveb) má stavebník vždy povinnost oznámit svůj stavební záměr v dostatečném předstihu Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a dále umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu
· respektovat manipulační pruh podél řeky Rokytné o šířce 6 m
· při podrobnějším řešení je nutno dořešit problematiku zásahu do vyhlášeného záplavového území řeky Rokytné, ochranu lokality provést technickými prostředky (zvýšení nivelety)
· ochrana zdravých životních podmínek – děje a činnosti v okolí lokality (jatka…) nesmí negativně ovlivňovat pohodu prostředí navržené změny
· dodržet podmínky ochranného pásma nadzemního vedení VN
· dodržet podmínky ochranného pásma televizního kabelového rozvodu

4. Územní systém ekologické stability :
Respektovat územní rozsah regionálního biokoridoru K 140 podél řeky Rokytné.


web & design www.bravissimo.cz