Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Právní předpisy > Obecně závazná vyhláška č. 2/2005

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005

(04. 04. 2005)
O závazných částech Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov

Zastupitelstvo města Moravský Krumlov na svém zasedání dne 4. 4. 2005 vydává na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen zákon o obcích) a v souladu s § 12 a § 35 odst. 3, písm. a) zákona o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 o závazných částech Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov.

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Účel vyhlášky

Vyhláška vymezuje závazné části Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov (dále jen "změna č. 3"), kterými jsou: nové funkční využití plochy, které se změna týká a podmínky její zastavitelnosti. Vyhláška stanovuje podmínky pro územní plánování a správní rozhodování podle obecně závazných právních předpisů a doplňuje schválenou vyhlášku o závazné části ÚPN SÚ Mor. Krumlov.

Článek 2
Rozsah platnosti

(1) Vyhláška platí pro území města Moravský Krumlov a zahrnuje katastrální území Moravský Krumlov. Vyhláška se vydává na dobu platnosti do 31.12. 2010.

(2) Nedílnou součástí vyhlášky je příloha: Regulativy funkčního a prostorového uspořádání.

Článek 3
Závaznost vyhlášky

Podle vyhlášky postupují subjekty působící v územním plánování, ve správních řízeních vedených podle stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ
ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 3

Článek 4
Vymezení pojmů

(1) Změna č. 3 obsahuje část závaznou a směrnou. Závazná část je vymezena v příloze: Regulativy funkčního a prostorového uspořádání (dále jen REGULATIVY). (2) Závazná část se skládá z:
- funkčního využití ploch
- zásad uspořádání dopravy a technické infrastruktury
- limitů využití území
(3) Ostatní části zapracované do změny č. 3 a neuvedené v této vyhlášce jsou směrné.
(4) Pojmy užité v této vyhlášce a v dokumentaci změny č. 3 se vykládají ve smyslu obvyklém v praxi územního plánování. V případě pochybnosti rozhodne nadřízený orgán územního plánování.

Článek 5
Změna funkčního využití ploch

Funkční plocha je území, pro které je v REGULATIVECH závazně stanovena charakteristika, přípustné funkční, prostorové a stavební využití (účel využití). Nové využití plochy s označením č. 3.01 je vymezeno v hlavním výkrese č.1 - Urbanistické řešení, a v kapitole č.1 REGULATIVŮ.

Z hlediska funkčního využití se změna týká této plochy:
3.01 - plocha pro občanské vybavení - sport a rekreaci Os; původně plocha bydlení a výroby

Hranice funkční plochy je možno upravovat na základě regulačního plánu (při zachování druhové skladby funkcí), nebo přiměřeně zpřesňovat v územním řízení. Za přiměřené zpřesnění hranice funkční plochy se považuje úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností, vedení inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch. Přiměřenost vždy posoudí pořizovatel.

V grafické části dokumentace je základní funkční využití plochy vyjádřeno barvou a kódem. Barva a první, případně druhé a další velké písmeno kódu určuje závaznou funkci.
Funkčnímu využití ploch vymezenému v REGULATIVECH musí odpovídat způsob jejich využívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich využívání. Stavby a jiná opatření, která tomuto funkčnímu vymezení neodpovídají nesmějí být v území povoleny.

Článek 6
Zásady uspořádání dopravy a technické infrastruktury

Zásady uspořádání dopravy a technické infrastruktury jsou stanoveny ve výkresech č. 1 - Urbanistické řešení, č. 3 - Zásobování vodou, č. 4 - Odkanalizování, č. 5 - Zásobování plynem, č. 6 - Zásobování el. energií, spoje, a v kapitole 2 REGULATIVŮ.

Článek 7
Limity využití území

Limitem využití území se rozumí zákonem nebo jiným obecně platným právním předpise daná relativně nepřekročitelná (mezní) hodnota pro využití území. Limity jsou vymezeny ve výkresech změny č. 3 a v kapitole 3 REGULATIVŮ.

ČÁST TŘETÍ
VYMEZENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ

Článek 8
Veřejně prospěšné stavby, plochy veřejně prospěšných staveb

Změna č. 3 není považována za veřejně prospěšnou stavbu ani nevyvolává potřebu asanačních úprav.

Článek 9
Územní systém ekologické stability


Plochy ÚSES jsou nezastavitelné s výjimkou křížení s liniovými stavbami. Změna č. 3 nezasahuje do ÚSES.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 10
Uložení dokumentace

Schválená dokumentace změny č. 3 je uložena na Městském úřadě v Moravském Krumlově, na odboru výstavby a územního plánování v Moravském Krumlově a na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.

Článek 11
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 20.4.2005


Marie VALACHOVÁ
místostarostka města

Bartoloměj PITLACH
starosta města


PŘÍLOHA
K obecně závazné vyhlášce č. 2/2005
O závazných částech Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru města Moravský Krumlov

Regulativy funkčního a prostorového uspořádání

Regulativy změny i.č.3.01.
Regulativy obsahují závazná pravidla, která omezují, vylučují, případně podminují umisťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.
1. Funkční využití změny č. 3.01.:
- plochy pro občanské vybavení - sport a rekreaci v rozsahu dle grafické části změny č. 3.01
Plochy občanského vybavení a sportu:
Plochy občanského vybavení slouží pro umístění občanské vybavenosti místního a nadmístního významu.

Nepřípustné jsou objekty závadné výroby a vetší kapacity bydlení.
2. Zásady uspořádání dopravního, občanského a technického vybavení, nakládání s odpady:
Občanské vybavení :
V rámci změny i.č.3.01 je posíleno občanské vybavení - sportu a rekreace v sídlišti "Zachráněná".
Doprava :
* dopravní napojení na stávající komunikaci

Technické vybavení :
* zásobování vodou - na stávající veřejný vodovod
* odkanalizování - na stávající kanalizaci, respektovat trasy stávajících kanalizačních sběračů
* zásobování plynem - na stávající STL plynovod
* zásobování elektrickou energií - rozšířením stávající sítě; respektovat kabel VN

Nakládání s odpady :
* územní plán zůstává beze změny
3. Limity využití území:
V rámci změny č. 3 nejsou navrženy nové limity využití území


web & design www.bravissimo.cz