Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Právní předpisy > Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

(11. 01. 2007)
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/1992 ze dne 10. 2. 1992 ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 ze dne 8. 10. 2001
MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV

Zastupitelstvo města Moravský Krumlov se na svém 2. zasedání dne 11. 12. 2006 usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 a § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto Obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.

Obecně závazná vyhláška č. 1/1991 ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 o zřízení městské policie v Moravském Krumlově se mění a doplňuje takto:
Znění článku 3 se nahrazuje tímto textem:

1. Městskou policii Moravský Krumlov řídí starosta města a používá funkční označení „vrchní velitel“
2. Rada města může pověřit plněním některých úkolů při řízení městské policie strážníka, který používá funkční označení „velitel“
3. Kontrolní činnosti se za přítomnosti velitele, nebo vrchního velitele mohou účastnitzastupitelé města.

Článek II.

Ostatní ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 1/1991 ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 zůstávají v platnosti beze změn.

Článek III.

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení


Mgr. Tomáš Třetina
místostarosta

Ing. Jaroslav Mokrý
starosta


web & design www.bravissimo.cz