OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2006 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Právní předpisy > OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2006

(16. 07. 2007)
O závazných částech Změny č. 2. územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov
Zastupitelstvo města Moravský Krumlov na svém zasedání dne 11.12.2006 vydává na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen zákon o obcích) a v souladu s § 12 a § 35 odst. 3, písm. a) zákona o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o závazných částech Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov.

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Účel vyhlášky

Vyhláška vymezuje závazné části Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov (dále jen „změna č. 2“), a stanovuje podmínky pro územní plánování a správní rozhodování podle obecně závazných právních předpisů.

Článek 2
Rozsah platnosti

(1) Vyhláška platí pro území města Moravský Krumlov a zahrnuje katastrální území Moravský Krumlov. Vyhláška se vydává na dobu platnosti do 31.12. 2010.
(2) Nedílnou součástí vyhlášky je příloha: Regulativy funkčního a prostorového uspořádání s vymezením veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit.

Článek 3
Závaznost vyhlášky

Podle vyhlášky postupují subjekty působící v územním plánování, ve správních řízeních vedených podle stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ
ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 2

Článek 4
Vymezení pojmů

(1) Změna č. 2 obsahuje část závaznou a směrnou. Závazná část je vymezena v příloze: Regulativy funkčního a prostorového uspořádání s vymezením veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit (dále jen REGULATIVY).

(2) Závazná část se skládá z: :
- urbanistické koncepce částí města M. Krumlov - Polánky a Rokytné, s vyznačením hranice současně zastavěného území obce a vymezením zastavitelného území obce
- funkčního využití ploch a podmínek jejich zastavitelnosti
- zásad uspořádání dopravy a technické infrastruktury
- limitů využití území
- vymezení veřejně prospěšných staveb a ploch pro veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze pozemky a práva k nim vyvlastnit nebo omezit a pro provedení asanací nebo asanačních úprav
- vymezení územního systému ekologické stability
(3) Ostatní části zapracované do změny č. 2 a neuvedené v této vyhlášce jsou směrné.
(4) Pojmy užité v této vyhlášce a v dokumentaci změny č. 2 se vykládají ve smyslu obvyklém v praxi územního plánování. V případě pochybnosti rozhodne nadřízený orgán územního plánování.

Článek 5
Změna funkčního využití ploch

Funkční plocha je území, pro které je v REGULATIVECH závazně stanovena charakteristika, přípustné funkční, prostorové a stavební využití (účel využití). Nové využití ploch je vymezeno na hlavních výkresech č.1 A,B,C - Urbanistické řešení a v článku č. 6 REGULATIVŮ.

Hranice funkčních ploch je možno upravovat na základě regulačního plánu (při zachování druhové skladby funkcí), nebo přiměřeně zpřesňovat v územním řízení. Za přiměřené zpřesnění hranice funkční plochy se považuje úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností, vedení inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch. Přiměřenost vždy posoudí pořizovatel.

V grafické části dokumentace je základní funkční využití plochy vyjádřeno barvou a kódem. Barva a první, případně druhé a další velké písmeno kódu určuje závaznou funkci.

Funkčnímu využití ploch vymezenému v REGULATIVECH musí odpovídat způsob jejich využívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich využívání. Stavby a jiná opatření, která tomuto funkčnímu vymezení neodpovídají nesmějí být v území povoleny.

Článek 6
Zásady uspořádání dopravy a technické infrastruktury

Zásady uspořádání dopravy a technické infrastruktury jsou stanoveny ve výkresech č. 1 A,B,C, – Urbanistické řešení, č. 2 A,B – Dopravní řešení, č. 3 B – Zásobování vodou, č. 4 B – Odkanalizování, č. 5 B – Zásobování plynem, č. 6 B – Zásobování el. energií, spoje, a v článku 6 REGULATIVŮ.

Článek 7
Limity využití území

Limitem využití území se rozumí zákonem nebo jiným obecně platným právním předpise daná relativně nepřekročitelná (mezní) hodnota pro využití území. Limity jsou vymezeny ve výkresech změny č. 2 a v článku 7 REGULATIVŮ.

ČÁST TŘETÍ
VYMEZENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ

Článek 8

Veřejně prospěšné stavby, plochy veřejně prospěšných staveb

Stanovení těchto staveb a ploch pro jejich realizaci slouží jako podklad pro omezení vlastnických práv k pozemkům, případně vyvlastnění pozemků nebo staveb, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem. Jsou vymezeny ve výkrese č. 8 A,B – Veřejně prospěšné stavby a v článku č. 10 REGULATIVŮ.

Článek 9
Územní systém ekologické stability

Plochy ÚSES jsou nezastavitelné s výjimkou křížení s liniovými stavbami. ÚSES je vymezen v hlavním výkrese č. 1 A,B,C – Urbanistické řešení a v článku č.8 REGULATIVŮ.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 10
Uložení dokumentace- 5 -

Schválená dokumentace změny č. 2 je uložena na Městském úřadě v Moravském Krumlově, na odboru výstavby a územního plánování v Moravském Krumlově a na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.

Článek 11
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem:


Mgr. Tomáš TŘETINA
místostarosta města

Ing. Jaroslav MOKRÝ
starosta města


web & design www.bravissimo.cz