Obecně závazná vyhláška města Moravský Krumlov č. 1/2002 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Právní předpisy > Obecně závazná vyhláška města Moravský Krumlov č. 1/2002

Obecně závazná vyhláška města Moravský Krumlov č. 1/2002

(04. 03. 2002)
o nakládání s odpadem

Zastupitelstvo města Moravský Krumlov na svém 27. zasedání vydalo dne 4.3. 2002 usnesení, bod č. 20 v souladu s ustanovením § 10 a § 84 ods. 2, písm. i), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 17, odst. 2, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech , vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.


ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a působnost vyhlášky

1) Tato vyhláška stanoví :
- systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Moravský Krumlov - Rakšice, Polánka, Rokytná , ( dále jen „systém“ ), včetně míst určených k odkládání odpadů a
- systém nakládání se stavebním odpadem na území města Moravský Krumlov ( dále jen „město“ ).

2) Tato vyhláška se vztahuje na všechny
a) fyzické osoby, které mají na území města trvalé bydliště
b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba při jejichž činnosti vznikají odpady, na které se nevztahují povinnosti původce odpadů a dále na právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které využívají systém stanovený městem ( dle § 17 odst. 5, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ), na základě smlouvy s městem, která musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tyto služby.

Článek 2

Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky :

1) ODPAD je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl, nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech

2) KOMUNÁLNÍ ODPAD je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání při jejich podnikatelské činnosti ( § 4 písm. b), zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ).

Jedná se zejména o :
a) vytříděné využitelné složky komunálního odpadu ( např. papír, lepenka, sklo, plasty, kovový odpad aj. ), které je možno dále využít.
b) nebezpečné složky vytříděné s komunálního odpadu s obsahem škodlivin ( např. baterie, zbytky barev a rozpouštědel, kyseliny, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové, převodové a kuchyňské oleje, léky, zářivky, ledničky, mrazící zařízení a ostatní odpady obsahující rtuť atd.).
c) směsný odpad – složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla, plastu, objemného a nebezpečného odpadu, případně dalších komodit.
d) Objemný odpad – odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob ( např. zbytky dřevěných obalů, pračky, spotřební elektronika, opotřebované pneumatiky aj.).

3) STAVEBNÍ ODPAD je odpad vznikající při výstavbě a demolicích staveb. Jedná se o všechny druhy odpadu vznikajícího při stavební činnosti a jsou v katalogu odpadů takto označeny (např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy vč. slitin, vytěžená zemina, kameny, izolační materiály a jiné stavební a demoliční odpady ).

4) PŮVODCE ODPADU – právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území města, který má původ v činnosti fyzických osob na něž se nevztahují povinnosti původce odpadu se za původce odpadu považuje město. Město se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Město se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

5) OPRÁVNĚNÁ OSOBA – SVOZOVÁ SPOLEČNOST – právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zvláštních předpisů, která na základě platné smlouvy s městem zajišťuje shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města. Původce odpadu je vždy oprávněnou osobou, pokud jde o dopravu odpadů.

6) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování (§ 4, písm. d), zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ).

7) SBĚRNÉ NÁDOBY jsou nádoby nebo kontejnery určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho svozu, které jsou ve vlastnictví občanů nebo svozové společnosti. Jedná se o typizovanou nádobu (tzv. popelnice nebo kontejner ), která splňuje technické parametry s vnitřním objemem od 110 l do 1100 l. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner s vnitřním objemem 5, 7 a 20 m3 a plastový pytel svozové společnosti.

8) DOSTATEČNÝ OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY NA SMĚSNÝ ODPAD je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících nemovitost umožňuje uložit veškerý směsný odpad vznikající při provozu domácnosti v nemovitosti do sběrné nádoby (předpokládá se produkce 28 l odpadu za týden na 1 osobu).

9) STANOVIŠTĚ SBĚRNÝCH NÁDOB je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. Stanoviště sběrných nádob ze kterého je prováděn svoz nebo odvoz komunálního odpadu určuje město po dohodě se svozovou společností (vždy na pozemku města ) – popelnice u nemovitosti.

10) SBĚRNÉ MÍSTO určené městem, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování (shromažďování ) jednotlivých složek komunálního odpadu.

11) SBĚRNÝ DVŮR – místo určené městem a splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování ( shromažďování ) jednotlivých složek komunálního odpadu.

12) SEPAROVANÝ SBĚR je samostatný sběr vybraných komodit komunálního odpadu do speciálních nádob.

13) NEMOVITOST je bytový nebo rodinný dům, stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba pro individuální rekreaci.

14) AUTOVRAK – je každé úplné, nebo neúplné motorové nebo nemotorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem.


ČÁST DRUHÁ
KOMUNÁLNÍ ODPAD

Článek 3

Třídění odpadů

Komunální odpad ( dále jen „odpad“) se třídí na následující složky :
a) papír a lepenka
b) sklo
c) plasty
d) objemný odpad
e) nebezpečné složky komunálního odpadu
f) směsný odpad
g) kovy
h) další složky určené městem

Článek 4

Místa určená pro odkládání odpadu

1) Místa určená pro odkládání odpadu jsou :
- sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadu, který v nich musí být uložen tak, aby nádoby bylo možno uzavřít a aby při manipulaci nevypadával ( směsný odpad ).
- sběrná místa – mobilní kontejnery – slouží k ukládání velkoobjemového odpadu, skla, železného šrotu atp., jsou umístěna na stanovištích ( viz příloha č. 1)
- povolené skládky odpadů v nejbližším okolí ( stavební odpad )
- sběrny a výkupny odpadů – organizace zabývající se sběrem odpadních surovin na katastru města ( viz příloh č. 2 )
- specializované obchody
- a jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu nebo jejich zpětný odběr ( např. vyjeté oleje, olověné akumulátory apod. ).
- sběrný dvůr – uložení využitelných složek odpadu k následnému využití do konkrétních sběrných nádob.

2) Místa určená pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou :
- sběrny a výkupny odpadů ( viz příloha č. 2 )
- místa určená městem na nichž je zajištěn svoz nebezpečných složek komunálního odpadu k jejich následnému nezávadnému zneškodnění výhradně prostřednictvím pověřeného pracovníka ( odpadový hospodář )- sběrný dvůr.
- lékárny, v nichž je zajištěn sběr léků a rtuťových teploměrů, specializované obchody a jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých druhů odpadů a nebo zpětný odběr nebezpečných odpadů ( viz příloha č. 2 )

3) Vlastník nemovitosti si zajistí sám nebo prostřednictvím svozové společnosti potřebný počet sběrných nádob vhodného typu. Četnost svozu určuje město a to 1x týdně.

4) V případě, že stav komunikace neumožňuje svozové technice příjezd k nemovitosti od které je svážen odpad, město po dohodě se svozovou společností a vlastníkem nemovitostí určí stanoviště sběrné nádoby na nebližším přístupném místě. V případě, že shody není možno dosáhnout, rozhoduje o místu sběrné nádoby město.

Článek 5

Stanoviště sběrných nádob

1) Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nepůsobily hygienické nebo estetické závady, překážku na chodnících,parkovištích, komunikacích a aby byly dobře přístupné pro naplňování a vyprazdňování, bez časových ztrát a zvláštních těžkostí.

2) Při určování stanoviště je třeba dodržovat hygienické a estetické zásady a dbát, aby stálá stanoviště :
- byla zpevněná
- nebyla umístěna na návětrné straně v blízkosti oken bytové zástavby, dětského hřiště, frekventovaných míst

3) Pro umístění přechodného stanoviště sběrných nádob může být bezplatně použito veřejného prostranství, avšak jen na dobu nezbytnou pro vyprazdňování a tak, aby tím nebyla vytvořena dopravní překážka.

Článek 6

Povinnosti fyzických osob – původců odpadu

1) Předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství.

2) Fyzické osoby jsou povinny :
a) odpad třídit – odděleně shromažďovat všechny složky odpadu uvedené v článku 3 a nakládat s nimi v souladu s touto vyhláškou
b) vytříděné sklo a plasty odkládat do určených sběrných nádob
c) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat je v určenou dobu městem na určená místa. Přitom jsou povinny počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat či rostlin, nebo aby nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí
d) objemný odpad odkládat na určené místo, případně do označených kontejnerů
e) pořídit si dostatečný počet sběrných nádob na směsný odpad, každý rodinný domek musí být vybaven minimálně 1 sběrnou nádobou, obytný dům 1 sběrnou nádobou na 2 byty
f) ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadů, odpovídající označení sběrné nádoby
g) zajistit stálé, eventuálně přechodné stanoviště pro sběrné nádoby – na vlastním pozemku
h) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možné řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával
i) udržovat čistotu a pořádek na stanovišti a okolí sběrných nádob, sběrné nádoby nepřeplňovat nebo neukládat odpad volně vedle nich, aby přístupová cesta byla bezpečná
j) zajistit opravu nebo výměnu poškozených sběrných nádob do 5 dnů od zjištění poškození
k) fyzické osoby a původci odpadů využívající systém sběru stanovený městem, jsou povinni ve svozové dny přistavit sběrné nádoby na směsný odpad k vnějšímu okraji chodníku nebo na místa dohodnutá dle článku 2 odstavce 9 této vyhlášky
l) sběrné nádoby umisťovat na přechodném stanovišti jen na den svozu odpadů a to tak, aby k nim měla přístup svozová společnost provádějící svoz odpadů. Umístěním sběrných nádob nesmí být způsobena dopravní překážka
m) provádět ve stanovených termínech úhradu svozu a uložení odpadu na účet oprávněné osoby – města
n) každý kdo se zbavuje autovraku je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
3) Obecně se zakazuje :
a) odkládat komunální odpad mimo sběrné nádoby a mimo místa určená pro odkládání odpadů a tak vytvářet nebo rozšiřovat nepovolené skládky odpadů na území města
b) ukládat do sběrných nádob na směsný odpad :
- využitelné složky komunálního odpadu
- nebezpečný odpad a nebezpečné složky komunálního odpadu
- tekuté látky
- stavební odpad, zeminu
- žhavý popel
- těla uhynulých zvířat
- trávu, vánoční stromky
c) využívat sběrné nádoby k jiným účelům nebo pro ukládání jiných odpadů, než pro které jsou určeny
d) ukládat do velkoobjemových kontejnerů směsný odpad včetně popele a odpady s podnikatelské činnosti
e) zapalovat odpad ve sběrných nádobách, sběrné nádoby ničit, poškozovat nebo přemisťovat ze stanoviště sběrných nádob
f) zhutňovat odpad ve sběrných nádobách
g) odkládat do veřejných odpadových košů odpad z domácnosti, soukromých provozoven a jiné odpady než ty, které vznikly v souvislosti s použitím zboží okamžité spotřeby ihned po jeho zakoupení
h) pálit odpady včetně odpadů ze zeleně na otevřeném ohni a v topeništích, která nejsou přímo určena ke spalování odpadu ( na otevřeném ohni je dovoleno pouze spalování vyschlé neznečištěné dřevní hmoty a nekompostovatelné zbytky rostlin s ohledem na požární bezpečnost a v míře neobtěžující okolí )
i) bez písemného souhlasu stavebního úřadu používat stavební odpad k terénním úpravám nebo jej shromažďovat na pozemcích
j) zcizovat odpad ze sběrných nádob či míst k jeho odkládání
k) rozbíjet pevné nebezpečné složky komunálního odpadu, vylévat kapalné nebezpečné složky komunálního odpadu do kanalizace, vodních toků a do terénu, ředit a míchat nebezpečné složky komunálního odpadu, vypouštět freonové náplně s chladících zařízení do ovzduší

Článek 7

Povinnosti vlastníků nemovitostí

Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost nebo má k ní právo k užívání :
a) zajistí dostatečný počet sběrných nádob na směsný odpad
b) udržuje čistotu a pořádek na stálém stanovišti sběrných nádob
c) zajistí bezpečný přístup a schůdnost přístupových cest ke stanovišti sběrných nádob po celý rok včetně úklidu sněhu na přístupových cestách
d) zajistí stálé eventuálně přechodné stanoviště pro sběrné nádoby
e) ve svozové dny přistaví sběrné nádoby na směsný odpad k vnějšímu okraji chodníku nebo na místa dohodnutá dle článku 2 odstavec 9 této vyhlášky

Článek 8

Povinnosti pořadatelů kulturních, obchodních, sportovních, společenských a jiných akcí

Pořadatelé těchto akcí jsou povinni v místech jejich konání umisťovat dostatečný počet sběrných nádob na odpad a zabezpečit odvoz a odstranění v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid okolí stanoviště sběrných nádob.

Článek 9

Povinnosti oprávněné osoby – svozové společnosti

1) K podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území města je vždy třeba souhlasu města Moravský Krumlov. O udělení souhlasu rozhoduje město ve správním řízení.

2) Oprávněná osoba – svozová společnost je povinna zajistit :
a) odvoz a odstranění odpadů v souladu se smlouvou uzavřenou s městem
b) vyprazdňování sběrných nádob tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, škodám na majetku a úrazům
c) svoz odpadu ze sběrných nádob podle svozových režimů schválených radou města
d) ve svozové dny vyzvednout sběrné nádoby z jejich přechodných stanovišť, vyprázdnit je a opět uložit na přechodné stanoviště
e) vizuální kontrolou zjistit zda obsah sběrné nádoby neodporuje ustanovení této vyhlášky – čl. 6 odst. 3 písm. b). Budou-li zjištěny nedostatky, sběrná nádoba nebude vyvezena až po odstranění zjištěných nedostatků původcem odpadu
f) náhradní svoz v případě poruchy sběrného vozidla či nesjízdnosti vozovky a to nejpozději do 48 hodin
g) vyprazdňování nádob na tříděný odpad a velkoobjemových kontejnerů podle schváleného harmonogramu svozu, a to tak často, aby nedocházelo k hygienickým a estetickým závadám a ke znečišťování okolí na stanovištích těchto nádob
h) zabezpečení ložné plochy přepravních prostředků komunálního a jiného odpadu plachtou, popř. ochranou sítí bránící úniku tohoto odpadu a prašnosti během přepravy
i) oprávněná osoba – svozová společnost je povinna přistavit a odvézt velkoobjemové kontejnery, které byly písemně objednány, a to za úplatu, pokud jejich obsah neodporuje ustanovením této vyhlášky
j) oprávněná osoba – svozová společnost provádí svoz vytříděných složek odpadu v předem určených místech ve městě a ze sběrného dvora
k) informovat město o porušení této vyhlášky
l) provozování sběrného dvora podle provozního řádu schváleného Radou města včetně ceníku
m) vést evidenci fyzických osob, které ji předaly nebezpečné složky komunálního odpadu
n) vést evidenci přijatých odpadů ( i vlastních )

3) Dojde-li při přemisťování a vyprazdňování sběrných nádob nebo při přepravě odpadu ke znečištění veřejného prostranství, je oprávněná osoba povinna zajistit okamžité odstranění nečistoty

4) Odpad z čištění veřejných komunikací a prostranství je ukládán pracovníky oprávněné osoby na skládku

5) Odpad ze hřbitovů je ukládán do mobilních kontejnerů a odvážen oprávněnou osobou na skládku

6) Bio-odpad z veřejné zeleně je upravován a dále využíván oprávněnou osobou


ČÁST TŘETÍ
STAVEBNÍ ODPAD

Článek 10

Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího stavební činnost, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo odstranění.

2) Vyvážení naplněných kontejnerů je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému ani hygienickému dopadu na prostředí ve městě.

3) Původce stavebního odpadu a fyzická osoba, který produkuje stavební odpad jsou povinni odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu, nebo trvale jej nabízet k využití oprávněné osobě. Netříděný směsný stavební odpad je nutno odstranit v souladu s platnými právními předpisy ( § 12 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ).

4) Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání jsou tyto osoby povinny uložit na vlastní náklady na řízenou skládku, pokud jej nelze využít při vlastní činnosti.

5) Stavební odpad lze za úhradu ukládat v určené části sběrného dvora – pouze menší množství z malých stavebních úprav.

6) Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být upraveny tak, aby nedocházelo k úniku tohoto odpadu a prašnosti během přepravy.

7) Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1) Poplatek za provoz systému je upraven platnou obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku číslo 2/2002.

2) Původci odpadu, kteří na základě písemné dohody využívají systém sběru a třídění komunálního odpadu stanovený městem ( fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby oprávněné k podnikání ), platí cenu sjednanou v dohodě s obcí ( viz příloha č. 4 této vyhlášky ).

3) Výše poplatku a cena úhrady se vyměřuje zvlášť pro každý následující kalendářní rok na základě nákladů na sběr, odvoz a zneškodnění komunálního odpadu v předchozím období. Úhrada je možná jednorázově na celý rok do 30.6. běžného roku a to následujícím způsobem :
- platba v hotovosti v pokladně města
- bezhotovostní platbou na účet města
- složenkou
- prostřednictvím Soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (SIPO)

4) Vybrané poplatky i ze sběrného dvora budou čtvrtletně převáděny na příjmový účet města.

Článek 12

Kontrolní činnost

1) Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou oprávněni provádět :
- pověření pracovníci Městského úřadu v Moravském Krumlově
- strážníci Městské policie Moravský Krumlov

2) Výše uvedené osoby jsou oprávněny kontrolovat a požadovat od osob nebo jejich zákonných zástupců prokázání, jak naložili s komunálním odpadem.

Článek 13

Sankce

1) Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů – zák. ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.

2) Pokutu do výše 300.000,- Kč uloží orgán města v přenesené působnosti fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě oprávněné k podnikání, která využívá systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ( § 66 odst. 1 ).

3) Pokutu do výše 20.000,- Kč uloží orgán města v přenesené působnosti fyzické osobě, která není podnikatelem, a dopustí se přestupku tím, že se zbaví auto-vraku v rozporu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ( § 69 ).

4) Pokutu do výše 30.000,- Kč uloží orgán města fyzické osobě za nesplnění povinnosti z obecně závazné vyhlášky města, podle § 46 odst. 3 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

5) Pokutu do výše 50.000,- Kč uloží orgán města fyzické osobě, která neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa, podle § 47 odst. 1 písmeno h) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

1) Zrušuje se vyhláška města číslo 2/2000 o nakládání s odpadem ze dne 11.12. 2000 ke dni 4.3. 2002.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti od 22.3. 2002.

3) Nedílnou součástí této vyhlášky jsou přílohy :

Příloha č. 1 – umístění kontejnerů.
Příloha č. 2 – seznam organizací likvidujících odpady v Moravském Krumlově
Příloha č. 3 – harmonogram svozu komunálního odpadu.
Příloha č. 4 – ceník pro podnikatele.
Příloha č. 5 – provozní řád sběrného dvora.


Bartoloměj Pitlach
starosta

J. Schnabl
zástupce starosty

Vyvěšeno : 6.3. 2002
Sňato :


Příloha č. 1

Umístění kontejnerů

1) Stanoviště mobilních kontejnerů :
Sběrný dvůr – bývalý objekt staviv na ulici Dělnická
Rokytná – nad zastávkou autobusu
hřbitov – ulice Palackého
hřbitov – Polánka
hřbitov – Rakšice

2) Stanoviště kontejnerů na sklo :
ulice Břízová (u obchodu)
náměstí T.G. Masaryka
ulice Palackého (u obchodu Večerka – Šance, odbočka k fotbalovému hřišti)
ulice Nádražní (u obchodu Renta)
Rokytná (u obchodu)
Rakšice (u samoobsluhy)
Polánka (u telefonní budky)

Příloha č. 2

Seznam organizací, které odebírají nebo odváží k likvidaci odpady v Moravském Krumlově pro účely této vyhlášky

1) Technická a zahradní správa, U mostu 587, Mor. Krumlov
- svoz a ukládání odpadů

2) Sběrné suroviny a.s., Tiskárenská ulice, Mor. Krumlov
- akumulátory
- papír
- textil
- kovy

3) Lékárna Paracelsus, nám. T.G. Masaryka a Znojemská ul. Mor. Krumlov
- prošlé léky

4) VaS, Rakšická ulice, Mor. Krumlov
- kaly ze septiků a žump

5) AGRIS MEDLOV s.r.o., Medlov 175, Němčičky u Židlochovic 664 66 tel.0502/422585 , MVDr. Václav Jordán
- likvidace uhynulých zvířat

6) AUTOSERVIS VESELÝ, U mostu 589, Mor. Krumlov – tel. 0621/322245
- likvidace autovraků – pouze osobní vozidla – bez poplatku
AUTODÍLY DOBŠICE , p. Koudelka – tel. 0624/223806
- likvidace autovraků – všechny vozidla i nákladní

Příloha č. 3

Harmonogram svozu odpadů

Pondělí : Sídliště, Husova, Břízová, zdravotní středisko, K.H. Máchy, Tiskárenská, Pionýrská, dvory ve městě
Úterý : Rakšice
Středa : vnitřní město, zbytek Zachráněné, Polánka
Čtvrtek : Hříbek, Křepelčí vrch, nádraží, Rokytná

Příloha č. 4

Ceník pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání

Podle čl. 11 odst. 2 vyhl 1/2002 pro fyzické osoby a právnické osoby oprávněné k podnikání stanoví zastupitelstvo města základní ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu z jedné sběrné nádoby o obsahu 110 litrů, při 52 svozech ročně a kontejneru o obsahu 1100 l při 52 svozech v roce pro r. 2002 :

druh svozu druh nádoby koeficient cena za rok
52 x rok 110 l 1,00 1.000,- Kč
52 x rok 1100 l 9,00 9.000,- Kč

Při zvláštních požadavcích na odvoz odpadu (např. přistavení kontejneru) budou ceny stanoveny smluvně s oprávněnou osobou TaZS.

Příloha č. 5

Provozní řád sběrného dvora
bývalá staviva, ulice Dělnická, Mor. Krumlov


1) Provozní doba : úterý – pátek 8°° – 12°° 14°° – 17°°
sobota 9°° – 13°°
(v letních měsících do 14°°)

2) Cena za uložení odpadu :
a) Osoba, která využívá systému města pro nakládání s odpady a uhradila poplatek za odvoz odpadu ukládá vytříděný odpad – BEZ POPLATKU.
b) Osoba, která nevyužívá systému města pro nakládání s odpady ukládá vytříděný odpad za poplatek stanovený zastupitelstvem města ve výši 2,- Kč/kg.
c) Vybrané poplatky budou čtvrtletně převáděny na příjmový účet města.

3) Oprávněnou osobou pro provoz sběrného dvora je TaZS Mor. Krumlov.
Pracovník zajišťující provoz sběrného dvora :
a) zajistí, aby vytříděný odpad byl řádně uložen do označených kontejnerů podle druhu odpadu
b) zaznamená do knihy evidence odpadů množství a druh odpadu, jeho katalogové číslo, jméno, příjmení a adresu původce dovezeného odpadu
c) vybírá v hotovosti stanovené poplatky za uložení odpadu a vystavuje příjmový doklad
d) bude udržovat pořádek v prostorách sběrného dvora

4) Na sběrném dvoře bude možno ukládat :
- plasty
- oleje
- vývojky a zářivky
- barvy
- objemný odpad
O dalších druzích odpadu bude rozhodnuto až po zprovoznění sběrného dvora.

Záznam o vyvěšení na úřední desce:
Vyvěšeno: 12. 10.2001
Sňato: 5. 12.2001


web & design www.bravissimo.cz