Odbor školství a kultury | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Odbor školství a kultury

Adresa:
Městský úřad Moravský Krumlov,
Klášterní nám. 125,
672 11 Moravský Krumlov

II. patro, dveře č. 311, 313, 316
bližší informace na
telefon: 515 300 740

Vedoucí odboru:
úsek kultury:
ing. Marie Brücková,
dv.č. 316
Telefon: 515 300 740
Mobil: 724 294 512
e-mail: bruckovam@mkrumlov.cz
úsek školství
Zuzana Karbašová,
dv.č. 313
Telefon: 515 300 741
e-mail: karbasovaz@mkrumlov.cz

Jana Franková
dv.č.313
Telefon: 515 300 729
Mobil: 602 382 713
e-mail: frankovaj@mkrumlov.cz

úsek památkové péče
ing. Andrea Stejskalová
dv.č. 311
Telefon: 515 300 718
mobil: 602 512 931
e-mail: stejskalovaa@mkrumlov.cz

Úsek školství
A. oblast samostatné působnosti
- zajišťuje funkci zřizovatele vůči školám a předškolním zař. města Moravský Krumlov, spolupracuje s nimi, usměrňuje jejich činnost,
- projednává s řediteli škol zejména koncepci rozvoje, rozpočet a materiální podmínky pro činnost,
- předkládá radě a zastupitelstvu materiály a návrhy na usnesení při řešení záležitostí v oblasti školství,
- stanovuje spádové obvody základní škol,
- zabezpečuje agendu příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů škol za žáky dojíždějící z jiných obcí,
- zajišťuje přípravu a průběh konkurzního řízení pro obsazení funkcí ředitelů škol zřízených městem Moravský Krumlov, zajišťuje jmenování ředitelů do funkcí a stanovení výše jejich platů radou města,
- zpracovává podklady pro zařazení, změny a vyřazení škol a předškolních zař. v rejstříku škol a školských zařízení a předává je krajskému úřadu,
- připravuje návrhy obecně závazných vyhlášek v oblasti školství,
- spolupracuje s komisí pro výchovu a vzdělávání zřízenou Radou města,

B. oblast přenesené působnosti (státní správa)
- zpracovává návrh rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované obcemi ve správním obvodu města Mor. Krumlov jako obce s rozšířenou působností a předkládá jej krajskému úřadu,
- shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované obcemi ve správním obvodu města Mor. Krumlov jako obce s rozšířenou působností v termínech stanovených MŠMT a předává je krajskému úřadu a MŠMT, popř. jím pověřené organizaci,
- zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbory hospodaření za školy a školská zařízení zřizované obcemi ve správním obvodu města Mor. Krumlov jako obce s rozšířenou působností podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného MŠMT,
- zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované obcemi ve správním obvodu města Mor. Krumlov jako obce s rozšířenou působností pro krajský úřad v souladu se závazným postupem stanoveným ministerstvem financí,
- připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem závazným postupem a podle společných pokynů MŠMT a MF k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předkládá výsledky zúčtování krajskému úřadu,
- při řízení oblasti školství spolupracuje se státními a územními školskými institucemi, školami, školskými zařízeními a obcemi ve správním obvodu města Mor. Krumlov jako obce s rozšířenou působností,
- vykonává práce z oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality


Úsek památkové péče
B. oblast přenesené působnosti (státní správa)
- zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče podle zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve správním obvodu města Mor. Krumlov jako obce s rozšířenou působností v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice a dozírá na jeho dodržování,
- zajišťuje agendu související s realizací dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“,
- podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programu obnovy kulturních památek,
- zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky,
- usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi ve správním obvodu města Mor. Krumlov jako obce s rozšířenou působností,
- vykonává státní stavební dohled při obnově kulturních památek z hlediska památkové péče,
- koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek,
- vydává závazná stanoviska k zamýšlené obnově kulturních památek na základě žádosti vlastníka kulturní památky, tiskopis
- vydává závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v městské památkové zóně Moravský Krumlov, a to na základě žádosti vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti, formulář žádosti
- vede seznam kulturních památek ve správním obvodu města Mor. Krumlov jako obce s rozšířenou působností, tiskopis,
- vydává stanoviska pro rozhodnutí orgánů územního plánování a stavebních úřadů, jde-li o kulturní památky,


Úsek kultury
A. oblast samostatné působnosti
- vede agendu místního poplatku ze vstupného dle vyhlášky o místních poplatcích,
- spolupracuje s městským kulturním střediskem, knihovnou, muzeem, infocentrem v oblasti kultury a propagace města,


B. oblast přenesené působnosti (státní správa)
- zajišťuje ucelenou agendu na úseku kultury dle zákona o přestupcích a autorského zákona,
- podílí se na koncepci a koordinaci kulturních akcí regionálního významu,
- vykonává státní správu na úseku vedení kronik, provádí metodickou pomoc kronikářům obcí, vydavatelům neperiodického tisku a kulturním a osvětovým zařízením,
- vede evidenci veřejných hudebních produkcí, koncertů, tanečních zábav a jiných kulturních společenských akcí, spolupracuje s ochranným svazem autorským,
- vydává rozhodnutí o povolení tombol, vyměřuje správní poplatek za vydání povolení tomboly.

Seznam právních předpisů upravujících činnost odboru školství a kultury
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
- zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
- vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
- vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
- vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
- vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
- vyhláška MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
- vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
- vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
- vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
- směrnice MŠMT č.j. 28 768-45, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.
- vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
- vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentů škol a školských zařízení a ze školní matriky
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
nařízení vlády č. 469/2002 kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
- vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb.
- zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
- zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů
- zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
- zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
- usnesení vlády č. 344 o státní kulturní politice a podpoře
- usnesení vlády č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR
výše citované zákony ve znění pozdějších předpisů


web & design www.bravissimo.cz