Odbor sociálních věcí | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Odbor sociálních věcí

Adresa:
Městský úřad Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125,
672 01 Moravský Krumlov

Fax: 515 300 716
DS: sb4bcpy


Vedoucí odboru sociálních věcí:


JUDr. Věra Bártová
koordinátor komunitního plánování sociálních služeb
sociální pracovník
vydávání receptů a žádanek s modrým pruhem
ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
výkon funkce veřejného opatrovníka
tel.: 515300715, e-mail: bartovav@mkrumlov.cz
dveře č. : 309, II. poschodí budovy

Mgr. Bc. Dita Fialová, Dis.
sociální pracovník
sociální kurátor pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením (osoby propuštěné z výkonu trestu apod.)
vydávání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením
přijímání žádostí o přidělení bytu v DPS Moravský Krumlov
výkon funkce veřejného opatrovníka
tel.: 515300743, e-mail: fialovad@mkrumlov.cz
dveře č. : 312, II. poschodí budovy


Oddělení sociálně-právní ochrany dětí:

(více zde)


Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí:

Bc. Marie Bartošková
kurátor pro děti a mládež
agenda dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných
tel.: 515300717, e-mail: bartoskovam@mkrumlov.cz
dveře č. : 314, II. poschodí budovy

Mgr. Veronika Šramatá
agenda sociálně-právní ochrany dětí
terénní sociální práce
náhradní rodinná péče
tel.: 515300757, e-mail: sramatav@mkrumlov.cz
dveře č. : 306, II. poschodí budovy

Mgr. Bc. Emil Bajgl
agenda sociálně-právní ochrany dětí
terenní sociální práce
tel.: 515300716, e-mail: bajgle@mkrumlov.cz
dveře č. : 306, II. poschodí budovy

Veronika Štefaniková, DiS.
agenda sociálně-právní ochrany dětí
terenní sociální práce
náhradní rodinná péče
tel.: 515300778, e-mail: stefanikovav@mkrumlov.cz
dveře č. : 307, II. poschodí budovy


Dům s pečovatelskou službou Moravský Krumlov, Jiráskova 634:


Irena Kočí,
vedoucí DPS Moravský Krumlov
tel. 515322329, e-mail: irena.koci@seznam.cz
kancelář na Domě s pečovatelskou službou Moravský Krumlov, Jiráskova 634


Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni Moravský Krumlov, Jiráskova 634:


Mgr. Ladislava Fučíková,
sociální pracovník/vedoucí Azylového bydlení pro matky s dětmi v tísni Moravský Krumlov, Jiráskova 634
tel. 602 104 929, e-mail: azylovydum.mk@seznam.cz
kancelář na Domě s pečovatelskou službou Moravský Krumlov, Jiráskova 634

Mgr. Radka Binková,
pracovník v sociálních službách
tel. 602 324 043, e-mail: azylovydum.mk@seznam.cz
kancelář na Domě s pečovatelskou službou Moravský Krumlov,Jiráskova 634


Odbor sociálních věcí:


Sociální práce
- vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí
- posouzení životní situace klienta
- individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění
- realizace přímé sociální práce s klientem zaměřené na jeho změnu
- vedení klientů k tomu, aby dokázali ovlivňovat své sociální prostředí a podmínky života
- realizace činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta
- spolupráce s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta
- spolupodílení se na realizaci preventivních aktivit s cílem předcházení vzniku nepříznivých životních situací klienta

Úsek péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
- úsek činnosti sociálního kurátora pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
- koordinování poskytování sociálních služeb
- poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálních vyloučením

Výkon funkce veřejného opatrovníka

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Komunitního plánování sociálních služeb
- koordinace procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování

Úsek zdravotnictví
- vydávání receptů a žádanek označených modrým pruhem, na které se předepisují léčivé přípravky obsahující návykové látky


Oddělení sociálně-právní ochrany dětí:


úsek péče o rodinu a děti
- výkon činností na úseku sociálně-právní ochrany dětí:
realizace opatření na ochranu dětí (podávání návrhů soudu)
výkon funkce opatrovníka a poručníka
oblast náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče)
kurátor pro mládež - práce s dětmi s poruchami chování a výchovnými problémy
terénní sociální práce s dětmi z ohrožujícího rodinného prostředí
sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy
zajišťování poradenské činnosti
agenda dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí - zvláštní orgán města Moravský Krumlov


Dům s pečovatelskou službou Moravský Krumlov, Jiráskova 634:- přijímání žádostí o přidělení bytu v DPS, šetření v domácnosti žadatele, vyhodnocení kritérií stanovených pro přidělení bytu, stanovisko k žádosti, doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS
- správa DPS
- příprava smluv o nájmu bytu v DPS, vedení příslušné evidence


Poskytování sociálních služeb:


Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni (organizační složka města) Moravský Krumlov, Jiráskova 634, PSČ 672 01
- poskytování sociální služby typu azylových domů:
a) poskytnutí ubytování na přechodnou dobu matkám s dětmi ve věku od 0 do 17 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
b) vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


web & design www.bravissimo.cz