Úřední deska | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Úřední deska

Úřední deska

Výpis aktuálních zveřejnění na úřední desce.

Dokumenty kanceláře starosty a tajemníka

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov

(07. 12. 2018)
17. 12. 2018, v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Oznámení o zamýšleném převodu

(13. 11. 2018)
uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí

Informace registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí

(08. 06. 2018)
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

Obecně závazná vyhláška města Moravský Krumlov č. 2/2018

(22. 05. 2018)
kterou se mění OZV č.1/2017 o místních poplatcích

Zveřejnění záměru nabídky k prodeji

(31. 01. 2018)
32 stavebních pozemků v lokalitě Novosady

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky

(20. 11. 2017)
konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018
případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

(13. 11. 2017)
pro volbu prezidenta České Republiky

Upozornění pro voliče

(17. 10. 2017)
některé sady hlasovacích lístků neobsahují kompletní počet hlasovacích lístků, ...

Záměr prodeje movitého majetku

(04. 10. 2013)
zařízení kuchyně

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

(30. 07. 2013)
... o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ...

Ceník

(01. 02. 2011)
Na základě rozhodnutí rady Města Moravský Krumlov č.3 ze dne 24.01. 2011 schválila nový ceník sjednaných smluvních cen za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích.

Nařízení města Moravský Krumlov č. 1/2010

(29. 03. 2010)
kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Město Moravský Krumlov oznamuje svůj záměr pronajmout nebytový prostor

(08. 09. 2009)
o velikosti 31,47 m2 v objektu Domu s pečovatelskou službou, Moravský Krumlov Jiráskova 634 pro využití prostor jako provozovny drobných služeb.

Dokumenty odboru dopravy

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

(05. 04. 2018)
na silnicích II/152, II/413, II/4131, II/392 v termínu od 21.4.2018 – 31.7.2018

Ceník

(01. 02. 2011)
Na základě rozhodnutí rady Města Moravský Krumlov č.3 ze dne 24.01. 2011 schválila nový ceník sjednaných smluvních cen za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích.

Dokumenty odboru finančního

Návrh rozpočtu 2019

(30. 11. 2018)

Obecně závazná vyhláška města Moravský Krumlov č. 2/2017

(13. 12. 2017)
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozpočtový výhled města Moravský Krumlov

(22. 03. 2017)
na období let 2017-2018

Dokumenty odboru sociálních věcí

Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost

(19. 01. 2012)
... možnost převzít písemnost ... Světlana Bartošíková ...

Dokumenty odboru výstavby a územního plánování

ROZHODNUTÍ čís. 297/11

(21. 12. 2011)
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) v zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) posoudil žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 31.10.2011 podal Dobrovolný svazek obcí „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace“, se sídlem Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova, IČ: 72041277 (dále jen žadatel) na stavbu „Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace“ a na základě toho vydává podle § 94 stavebního zákona změnu územního rozhodnutí o umístění stavby „Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace“

U S N E S E N Í č. 256/2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

(17. 10. 2011)
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ čís. 255/11

(17. 10. 2011)
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) posoudil v územním řízení žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Úprava návesního prostoru – dětské hřiště“ Jezeřany

OZNÁMENÍ - o zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

(20. 07. 2011)
... stavby rodinného domu včetně sjezdu na komunikaci, jímky splaškových vod, zpevněných ploch a oplocení na pozemcích p.č. 1216/38 a 1216/141 v k.ú. Jezeřany ...

Oznámení o zahájení územního řízení

(11. 03. 2011)
Dne 3.3.2011 podali pan Šenflok Vladimír, nar. 4.5.1980, a paní Šenfloková Lenka, nar. 7.3.1980, trvale bytem Miroslavské Knínice 133, žádost o vydání rozhodnutí

Veřejná vyhláška - Zahájení územního řízení

(10. 03. 2011)
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 7.3.2011 žádost pana Kalába Zdeňka, nar. 7.2.1956 a paní Kalábové Hany, nar. 22.6.1959 ...

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TAVÍKOVICE - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

(16. 11. 2010)
Návrh změny č. 2 územního plánu obce Tavíkovice byl vypracován na základě zadání schváleného Zastupitelstvem obce Tavíkovice dne 27.11.2009. Důvodem pořízení změny č.2 ÚPO Tavíkovice je požadavek obce na dvě dílčí změny v části Dobronice na základě podnětu občanů.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 75/2010

(06. 04. 2010)
Dne 25.1.2010 podal pan Jan Pavlík, nar. 14.2.1972, IČ: 47338831, bytem Dobřínsko 42, 672 01 Moravský Krumlov, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Kolny na závěsnou zemědělskou techniku“ ve dvorním traktu rodinného domu č.p. 42 na pozemku p.č. 89/1 v katastrálním území Dobřínsko.

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(25. 01. 2010)
Dne 31.12.2009 podali pan RNDr. Striegler Rostislav, nar. 10.5.1960, paní PharmDr. Strieglerová Marie, nar. 3.6.1960, pan Mgr. Striegler Rostislav, nar. 11.5.1985, trvale bytem Slunečná 557, Moravský Krumlov a paní Ing. Langová Lenka, nar. 27.11.1984, trvale bytem Břízová 375, Moravský Krumlov, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu s garáží včetně bazénu, oplocení, terasy, připojení na inženýrské sítě, sjezdu na komunikaci, a zpevněných ploch na pozemcích p.č. 1983/17, 1984/22 a 1983/46 v k.ú. Moravský Krumlov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Dokumenty odboru obecního živnostenského úřadu

Dokumenty odboru životního prostředí

Veřejná vyhláška - Vyrozumění o zahájení řízení

(14. 12. 2018)
... o schválení kanalizačního řádu splaškové kanalizace Dolní Dubňany

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

(19. 11. 2018)
vlivů záměru „SLV-SOK-V439/440-Nové dvojité vedení“ na životní prostředí

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu dle Opatření obecné povahy

(08. 08. 2018)
kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje

Sdělení

(18. 07. 2018)
situace na řece Rokytná

Veřejná vyhláška

(23. 09. 2013)
Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví obecný odchytný postup pro usmrcování kormorána velkého

Dokumenty Služby města

Záměr pronajmout část pozemku

(14. 12. 2018)
par.č. 324/1

Oznámení záměru prodat část pozemku

(03. 12. 2018)
par.č. 1137/1

Záměr pronájmu nebytových prostor

(09. 11. 2018)
nám. T.G. Masaryka č.p. 45

Pozemkové úpravy

(02. 07. 2018)

Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor

(12. 05. 2018)
obchod č. 5 a 6 ve dvoře Knížecího domu, Růžová 39, ...

Záměr pronájmu nebytových prostor

(19. 04. 2018)
v objektu ul. Růžová č.p. 39

Dokumenty finančních, exekutorských a celních úřadů

Oznámení - zánik oprávnění k vedení exekuce ...

(17. 12. 2018)
proti povinnému Smutná Kveta, bytem Našiměřice č.p. 101, ...

Usnesení o nařízení dražebního jednání

(07. 12. 2018)
proti povinnému: Petr Holík, bytem Bohutice č.p. 138, ...

Usnesení - dražební vyhláška

(07. 12. 2018)
proti povinnému: Smejkal Miloslav, trvale bytem Našiměřice 100, ...

Dražební vyhláška

(28. 11. 2018)
- stavba Rakšice, č.p. 990, ...

Usnesení o provedení elektronické dražby nemovité věci

(19. 11. 2018)
proti povinnému: Josef Böhm, Býkov 55, ...

Žádost o doručení veřejnou vyhláškou

(09. 03. 2010)
- oznámení o uložení písemnosti - Taťána Novotná. Správce daně:, Celní úřad Brno, Řípská 9, 62705 Brno-Slatina

Dokumenty soudních orgánů

Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení

(23. 10. 2018)
řízení o návrhu opatření obecné povahy - změna č.8 územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov

Zveřejnění smluv dle §10d, zákona 250/2000 Sb.

Rok 2018

(26. 04. 2018)
Zveřejnění smluv dle §10d, zákona 250/2000 Sb.

Rok 2017

(11. 04. 2017)
Zveřejnění smluv dle §10d, zákona 250/2000 Sb.

Rok 2016

(20. 05. 2016)
Zveřejnění smluv dle §10d, zákona 250/2000 Sb.

Rok 2015

(28. 07. 2015)
Zveřejnění smluv dle §10d, zákona 250/2000 Sb.

Ostatní dokumenty

Veřejná vyhláška - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1

(10. 12. 2018)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže

(01. 11. 2018)
Privatizační projekt č. 86332/2001

Oznámení o zveřejnění

(15. 11. 2017)
Rozpočtové opatření č. 7/2017 DSO Moravskokrumlovsko

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2017

(20. 07. 2017)
ze dne 18. července 2017 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí požáru

Oznámení o zveřejnění

(26. 05. 2017)
Rozpočtové opatření č. 2 DSO Moravskokrumlovsko na rok 2017

Oznámení o zveřejnění

(22. 03. 2017)
DSO Moravskokrumlovsko

Zveřejnění dle §65 zákona č.256/2013 Sb.

(09. 02. 2015)
Seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území naší obce, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný oprávněný není označen dostatečně určitě

Výzva k podání nabídky - Obnova

(25. 05. 2011)
litinového kříže na hrobě Hermanna Classena v Moravském Krumlově

Výzva k podání nábídky - Obnova sochy

(25. 05. 2011)
sv. Jana Nepomuckého v Moravském Krumlově

Nařízení Krajské hygienické stanice - 1/2010"

(04. 06. 2010)
Mimorádne dlouhé období extrémních deštových srážek v mesíci kvetnu a na zacátku mesíce cervna 2010 v Jihomoravském kraji zpusobilo zvýšení prutoku vody ve vodních tocích až na úroven 3. stupne povodnové aktivity (ohrožení) v povodí Moravy a v povodí Svratky, záplavy, zhoršení kvality povrchových zdroju vod (predevším zákal) a nasycení pudního profilu v takové míre, že došlo k ohrožení, prípadne ke zhoršení kvality zdroju podzemních vod.

web & design www.bravissimo.cz