Vyhláška č. 2/97 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Právní předpisy > Vyhláška č. 2/97

Vyhláška č. 2/97

(06. 10. 1997)
o územním plánu sídelního útvaru
Na základě usnesení městské rady ze dne 6. 10. 1997 vydává Město Moravský Krumlov v souladu s ustanovením § 16 a § 45, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění zák. č. 410/1992 Sb. a pozdějších předpisů a podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění zák. č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku města Moravský Krumlov o územním plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov:

Část první
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek I

Účel vyhlášky
1. Vyhláška vymezuje (v článcích 3 až 7) závazné části územního plánu sídleního útvaru MORAVSKÝ KRUMLOV schváleného městským zastupitelstvem města Moravský Krumlov dne 15. 9. 1997 (dále jen „územní plán“).

2. Vyhláška závazně stanoví funkční a prostorové uspořádání území, podmínky pro stavební činnost v něm, vymezuje místní územní systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby. Části územního plánu výslovně neuvedené v této vyhlášce jsou směrné.

Článek II

Rozsah platnosti
Vyhláška platí do 31. 12. 2010 pro území města Moravský Krumlov vymezeného jeho katastrálními hranicemi.

Část druhá
ZÁSADY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
A LIMITY JEHO VYUŽITÍ

Článek III

Základní ustanovení
Hlavním cílem rozvoje města je zajištění optimálního životního a pracovního prostředí obyvatelstva, aniž by byly narušeny historické hodnoty zanechané předchozími generacemi. Základní urbanistická koncepce vychází z předpokladu, že město bude rozvíjeno jako souvisle urbanizovaný celek. Ve volné krajině mimo současně zastavěné území města, a mimo plochy určené územním plánem k zastavění, nebudou vytvářena nová sídla nebo trvale obývané samoty.

Článek IV

Funkční uspořádání území
1. Funkční využití jednotlivých zón (centrální, obytné, občanského vybavení, zeleně a rekreace a výrobní) je vymezeno graficky a tabulkou v Urbanistickém řešení ( tj. na výkrese č. 1 územního plánu). Vymezenému funkčnímu využití území musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná opatření, které funkčnímu vymezení území neodpovídají, nesmí být na tomto funkčním území umístěny nebo povoleny.

2. Dosavadní způsob využití ploch a území, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití podle územního plánu, je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru.

3. Umisťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení pro obsluhu jednotlivých území a ploch je přípustné jen tehdy, pokud tyto stavby a zařízení nebudou mít nepřípustný negativní vliv na základní funkci obsluhovaných území a ploch.

4. Umisťování a povolování parkovišť a odstavných ploch pro osobní vozidla je přípustné ve všech územích, avšak pouze v rozsahu odpovídajícímu jejich potřebě a pokud nebudou mít nepřípustný negativní vliv na základní funkci dotčeného území.

5. Charakteristika jednotlivých funkčních ploch (podle legendy Urbanistického řešení – výkresu č. 1):

Ob – SMÍŠENÁ CENTRÁLNÍ FUNKCE – (správa, kultura, obchody, ubytování + podíl bydlení), nepřípustná je výroba.

Br, Bd, Bv, Bz – BYDLENÍ – plochy pro obytné budovy a základní občanské vybavení pro potřeby obyvatel. Nepřípustná jsou zařízení zhoršující kvalitu prostředí (výroba, velkokapacitní objekty občanského vybavení).

Oa, Oš, Oz, Os, Ok, Od, Ov – OBČANSKÉ VYBAVENÍ, SPORT – Objekty a zařízení městského a nadměstského významu. Nepřípustné: objekty závadné výroby, větší počty bytových objektů a zařízení s negativním dopadem na životní prostředí.

Vp, Vz, Vs, Tg, Ta, Tž, Tč, Tv, Tp, Tz, Tph – VÝROBA A TECHNICkÁ ZAŘÍZENÍ – Výrobní provozovny, výrobní podniky, areály zemědělské výroby, plochy zařízení technické infrastruktury. Výjimečně přípustné: pohotovostní byty a základní vybavení pro zaměstnance. Nepřípustné: větší kapacity bydlení a občanského vybavení.

Rz, Rv, Rr – REKREAČNÍ ZÓNA – Plochy individuelní rekreace, zahrádkářské osady (povolena pouze výstavba plotu a zahradního domku), veřejné rekreační plochy (přípustná pouze výstavba sociálních a sportovních zařízení).

6. Koncepci dopravy určuje výkres č. 2 územního plánu – „Dopravní řešení“.

Článek V

Limity využití území
1. V ochranných pásmech a v pásmech hygienické ochrany nesmí být umisťovány stavbyx sloužící pro trvalé bydlení, školství, sport, rekreaci nebo jiné funkce, jsou-li v rozporu s ochranným režimem příslušného pásma.

2. Jakékoliv záměry stavební a zemní činnosti v ochranných pásmech inženýrských sítí je nutno předem projednat a odsouhlasit s provozovateli těchto sítí a se správci ochranných pásem.

3. Pro využití nových ploch pro bydlení musí být vypracována urbanistická studie v měřítku 1:1000, která stanoví základní kompoziční a regulační zásady. Stejná urbanistická studie musí být zpracována pro využití lokalit „U jatek“ a „Na Kačence“, které jsou určeny pro podnikatelské aktivity.

Článek VI

Územní systém ekologické stability
1. Místní systém ekologické stability je vymezen ve výkresové části územního plánu. Plochy tvořící součásti biocenter a biokoridorů jsou nezastavitelné s výjimkou křížení biokoridorů s liniovými stavbami.

2. Pro celý katastr Moravského Krumlova bude dopracován plán místního územního systému ekologické stability tak, aby se stal závazným do konce roku 1998.

Část třetí
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Článek VII

1. Plochy pro veřejně prospěšné stavby vymezuje výkres č. 8 územního plánu. Seznam veřejně prospěšných staveb je uveden v příloze této vyhlášky.

2. Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků, staveb nebo práv k nim podle § 108 odst. 2 písm. a) zák. č. 262/1992 Sb. (o územním plánování a stavebním řádu), pokud nebude možné vyřešit majetkoprávní vztahy dohodou nebo jiným způsobem.

Část čtvrtá
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek VIII

Závaznost územního plánu
Ve smyslu § 29 odst. 3 zák. č. 262/1992 Sb. je územní plán v rozsahu uvedeném v této vyhlášce závazným podkladem pro vypracování a schvalování další územně plánovací dokumentace, pro územní rozhodování a pro vypracovávání dokumentace staveb.


Článek IX

Změny a doplňky územního plánu
Nastanou-li v území řešením územním plánem podstatné změny územně technických, hospodářských nebo sociálních předpokladů, ze kterých vychází koncepce organizace území územního plánu, pořídí pořizovatel z podnětu města, vlastního, případně jiného, ve smyslu § 30 zák. č. 262/1992 Sb. a § 35 vyhl. č. 377/1992 Sb. Doplněk nebo Změnu platného územního plánu. Řádně projednané Doplňky a Změny územního plánu schválí zastupitelstvo města Moravský Krumlov dodatky k této vyhlášce.

Článek X

Uložení dokumentace
Schválená dokumentace územního plánu je uložena u Městského úřadu v Moravském Krumlově u Stavebního úřadu, kde je z titulu pořizovatele uložen i projednací spis.

Článek XI

Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. 10. 1997.
V Moravském Krumlově dne 10. 10. 1997


Vladimír Svoboda
zástupce starosty

Jiří Brauner
starosta

Příloha
k obecně závazné vyhlášce města vydané MěÚ Moravský Krumlov dne 10. 10. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru

MORAVSKÝ KRUMLOV

SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB:
(dle výkresu č. 8 územního plánu)

Občanské vybavení, sport, zeleň

01 – plocha pro sportoviště za řekou Rokytnou
02 – plocha pro penzion pro staré občany
03 – plocha pro nový hřbitov v Mor. Krumlově
04 – rozšíření hřbitova v Rakšicích

Doprava, inženýrské sítě
Td1 – územní rezerva pro obchvat silnice II/413
Td2 – cyklistická stezka u řeky Rokytné
Td3 – plocha pro nové autobusové nádraží

Te1-2 – nová venkovní vedení Vn 22 kV
Te3 – přeložka venkovního vedení Vn 22 kV
Te6-11 – nové trafostanice

Tk1 – kanalizační sběrač a čerpací stanice pro lokalitu „Na Kačence“

Ti – koridory inženýrských sítí a komunikací pro obsluhu nových zájmových ploch (nutno upřesnit v dalším stupni ÚPD)

Za veřejně prospěšné stavby jsou dále považovány veškeré dopravní a inženýrské stavby a technická zařízení budovaná v rámci řešeného území (k.ú. Moravský Krumlov).


web & design www.bravissimo.cz